Przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych kontrahentów RONDO Sp. z o.o.

 1. Administratorem danych osobowych jest Rondo sp. z o.o. z siedzibą: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@rondo.info.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.rondo.info.pl/kontakt , telefonicznie pod numerem +48 22 870 00 86; +48 22 870 00 87 lub pisemnie na adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Machnacką, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iwona@rondo.info.pl telefonicznie pod numerem tel.: 22/8700087 lub pisemnie na adres: ul. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Dane osobowe kontrahenta będą przetwarzane w następujących celach:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba
   prawna)- w celu realizacji umowy zawartej z Kontrahentem;

  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz rachunkowych,

Wymiana korespondencji w powyższym celu będzie odbywała się w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania niniejszej umowy przez administratora.

 1. Dane osobowe Kontrahenta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencji ochrony i mienia, usługi prawne, usług księgowych, usług administrujących, w tym do spółek powiązanych kapitałowo oraz w współpracujących w związku z realizacją celu wskazanym w poprzednim punkcie.

 2. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, wynikającego z zawartej umowy do czasu jej trwania oraz przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, tj. 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Kontrahenta następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Rondo sp. z o.o. danych osobowych: a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania danych;

  3. prawo do usunięcia danych;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;

  5. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

 4. Kontrahent ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:biuro@rondo.info.pl

 5. Dodatkowo Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Najemca uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 6. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rondo sp. z o.o. z siedzibą: ul Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa jako administratora danych, danych osobowych w zakresie podanych w umowie najmu lokalu biurowego, w celu realizacji umowy najmu powierzchni biurowych. Kontrahent oświadcza, iż został poinformowany, że podanie wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w ust. 1 pkt. 3 oraz przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.